Verksamheten

Verksamheten vilar på goda rutiner och med rötterna stadigt i läroplanen. Vi arbetar aktivt med barns medbestämmande och möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Vårt förhållningssätt är lyhört och accepterande – alla ska komma till tals och bli respekterade. Vi arbetar för att stärka barnets känsla för sin egen förmåga och ledordet är ”Våga prova”.

Vi värnar om barnens hälsa och välmående – utevistelse är en obligatorisk del av den dagliga verksamheten. Oavsett väder går vi ut dagligen och en gång i veckan går vi på utflykt. Våra utflyktsmål varierar efter väder och säsong, ofta återkommande är de fina lekparkerna i Eskilstuna, Kronskogen, biblioteket och Barnens stadsmuseum. På sommaren besöker vi Parken Zoo och andra lokala sevärdheter.

Vi har rörelse och dans som en återkommande del av verksamheten i vårt ”veckohjul”. Miniröris, Bamsegympa, gymnastik, dans, hinderbana och rörelselek stärker barns rörelseglädje, främjar hälsan och stärker barns motorik och fysiska förmåga.

Musik och sång återkommer också i vårt veckohjul. Vi har åldersanpassade sångstunder och musik samt sång är en naturlig del av verksamheten.

Litteratur, läsning och digitala verktyg används för att väcka lusten till läsning och kärleken till böcker och berättelser. I vårt magiska sagorum kommer böcker och berättelser till liv, i biblioteket står böcker sorterade enligt tema och ålder och överallt kan barnen själva nå böcker efter egen smak. Vi värnar om läslusten och den skatt som böckerna är.

Barnen indelas i åldersadekvata grupper för pedagogiska aktiviteter. En ansvarspedagog har huvudansvaret för varje grupp.

På Förskolan Samklang lagar vi frukost och mellanmål i vårt kök, lunchen levereras till oss dagligen via catering. Vi bakar oftas vårt eget bröd och barnen får vara delaktiga.

Pedagogiken

Vi arbetar aktivt med utvecklingsteorier och aktiviteter och undervisning kopplas till läroplanen. Vi använder oss av Maria Montessoris tankar om barns inneboende förmåga och vilja att lära sig, vi stöttar till ett livslångt lärande och glädjen i att kunna själv. Vi har anpassat den fysiska miljön så att barnen har bättre förutsättningar att kunna hjälpa sig själva. Barnen deltar aktivt i dagligen återkommande situationer så som dukning, avdukning, upphängning av kläder, påklädning, städning och förberedning av pedagogiska aktiviteter. En förskollärare är utbildad i montessoripedagogik.

Vi arbetar också aktivt med ett empatiskt och inlyssnande förhållningssätt, allas lika värde, individens behov och demokratiskt tänkande. Personalstyrkan vidareutvecklar och fortbildar sig kontinuerligt.

Under ”styrdokument” kan du hitta vår Likabehandlingsplan.

Delaktighet

Barnen är delaktiga i utformningen av verksamheten och vi följer dem i deras intressen. Inom ramarna för verksamheten, i samklang med läroplanen och i strävan efter utsatta mål är vi flexibla och lyhörda för att skapa en så bra dag som möjligt för alla våra barn.

Barnens idéer, tankar och förslag tas tillvara på genom t.ex. barnintervjuer, diskussioner i grupp och enskilt. Pedagogerna iakttar barnens lek och intressen för att kunna skapa så intressant och lärorikt innehåll som möjligt i den pedagogiska verksamheten. Vi ser att barns inlärning förbättras då de får röra sig inom sitt intresseområde, samtidigt som vi inbjuder till och erbjuder nytt och spännande material och nya tillvägagångssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi förespråkar ett samarbete med hemmet och en öppen och ärlig kommunikation. Våra familjer har god insyn i den dagliga verksamheten med hjälp av TYRA-appen och vi inbjuder till föräldramöte en gång per termin.

Kommentarer inaktiverade.